فرمايشات خداوند (قرآن) که هدایت و رحمتی است برای مردمی كه به آن ایمان می آورند
در دست ماست چرا به نظريات و دستورات ديگران توجه ميکنيم؟
بنظر شما اسم اين چيست؟

 


ترجمه قرآن مجيد با تفسير توسط آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
گنجينه ای بی نظير - گوش دادن به اين مطالب را شديدا توصيه ميکنم

 

ترجمه و تفسير آيات قرآن   آموزش آيات

 

بعضی از نوشته های آقای مهندس عبدالعلی بازرگان به زبان فارسی
بعضی از نوشته های آقای مهندس عبدالعلی بازرگان به انگليسی

 

دين و حكم و نظر خدا چيزی است كه از آيات قرآن بدست می ‌آيد
خداوندا، سرور من تمنا ميکنم شکر و سپاس مرا بخاطر قرآن بپذير

 

برگشت