Slide Show
 

قران مجيد نور و راهنمای همه انسانهای روی زمين است

Sample

اسلام فقط و فقط تسليم احكام، امر و نهی، و نظر خدا بودن است، خداوند در قران بما ميفرمايد
ما در قرآن هر چيزی را كاملا توضيح داده‌ايم، قرآن کتابی است که آياتش بطور واضح شرح داده شده، و قرآن مردم را به درست ترين راه هدايت ميکند
آيا اين قرآنی که خداوند خودش آنرا کاملا توضيح داده و به بهترين راه هدايت ميکند، هدايتش طوری است که مردم آنرا نفهمند؟

    

دشمنان اسلام لحظه ای آرام نمی نشينند و اسلام را آنطور که مايلند در جهان برای افراد بشر ترسيم ميکنند که سراپا دروغ است و اثری از اسلام در آن نيست
اين قسمت را به شناسائی اسلام اختصاص ميدهم - شناسائی اسلام، نه از نظر يک انسان - شناسائی اسلام از نظر قرآن مجيد
يعنی هر کسی مستقيما ميتواند بسادگی مطلع شود که خداوند بزرگ و يکتا در مورد مطالب مختلف در قرآن مجيد چه ميفرمايد
يعنی دريچه ای باز ميکنيم و مستقيما از خداوند سؤالاتمان را ميپرسيم - نام اين قسمت را ميگذاريم
شناخت اسلام
در اسلام فقط و فقط يک قانونگذار وجود دارد و آن خداوند بزرگ و يکتا است
 قرآن سوره کهف آيه
26  "مردم ياوری غير از او ندارند و او كسی را در قانونگذاری شريک خود نميکند" خداوند با اين حقيقت محض، تمام مشکلها را بطور کلی حل کرده
به اين وسيله تمام دروغ هائی که در مورد اسلام ميگويند بطور کامل معلوم ميشود - به هر کسی که مايل است بداند اسلام چيست، بگوئيد اين لينک را کليک کند

تنها راه چاره برای بخشيده و آمرزيده شدن برای هر انسانی با هر گذشته ای

برای آشنائی با پيام توحيدی، شرک و توحيد خالص، توسل و شفاعت شنيدن اين سوره را شديدا توصيه ميکنم: کليک کنيد

ترجمه قرآن مجيد به زبان فارسی توسط مترجمين مختلف

شادروان استاد بختياری نژاد                  |                   مهندس عبدالعلی بازرگان                |                 محمد مهدی فولادوند

       ويديو ترجمه قرآن مجيد به زبان فارسی در يوتوب       

   

فيلم و ويديوهای انتخاب شده

 
 

هر کس کسی را بکشد بدون اينکه او کسی را کشته يا مرتکب فسادی در زمين شده باشد
مثل اين است که تمام مردم را کشته باشد
و کسی که کسی را زنده بدارد (از مرگ نجات دهد) ا
مثل اين است که به تمام مردم زندگی بخشيده است 
(قرآن 5:32) ا

  

مسلمانان و يهوديان و مسيحيان و صابئين
بطور کلی کسانی که به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشند
و عمل صحيح و درست بکنند، پاداششان پيش خداوندشان محفوظ است
نه ترسی دارند، نه غصه ای 
(قرآن 2:62) ب

 

وقتی بندگان من درباره من سئوال ميکنند، من به ايشان نزديکم
دعای دعا کننده را وقتی مرا به کمک بخواند اجابت ميکنم
پس آنها بايد دستورها و نظرهای مرا قبول کنند و به من ايمان بياورند تا هدايت شوند
(قرآن 2:186) ا
 

مردان و زنان مسلمان باايمان و مطيع خداوند و صادق و صبور و فروتن و زكات دهنده و روزه‌ گير
كه عفت خود را حفظ و خدا را بسيار ياد ميكنند، خدا برا
ی آنها آمرزش و پاداش بزرگی آماده كرده. 
قرآن 33:35

شديدا مواظب اين افراد باشيد

   

نيايش به درگاه خداوند بزرگ و يکتا    جديد

   

معجزات رياضی قرآن مجيد

   

قول و وعده خداوند بزرگ و يکتا به يک يک ما    جديد

   

ترجمه دعای کميل را دانلود کنيد - نيايشی از حضرت علی به درگاه خداوند يکتا

   

شناخت اسلام

   

خطبه نماز جمعه را هر زمانی که ميخواهيد بشنويد

   

صاحب وب سايت اسلامی شويد

   

آيا احاديث قابل قبول هستند - تکليف ما چيست؟

   

شيعه يا سنی؟

   

غير از خداوند را به کمک خواندن

   

تنها راه بخشيده شدن انسان گناهکار

   

آتش جهنم برای کسی که قيامت را قبول ندارد؟

   

آيا گناهی هست که قابل بخشش نيست؟

   

نمازها   با ترجمه فارسی و صوت

   

جواب به سوالات دينی از قرآن مجيد - تنظيم از شادروان استاد بختياری نژاد

   

ياد بگريد - تدريس توسط علی زمان زاده      جديد SQL

   

عظمتی غيرقابل تصور (عکسهائی شديدا ديدنی )

   

آيا شما ميدانيد اسلام چيست؟

   

جنين شناسی در قرآن - ترجمه توسط آقای دکتر گيلانی

   

اذان با ترجمه و صوت

   

اقامه

   

دعای ربـنا - با ترجمه و صوت

   

تـوسّـــل

   

جواب به نامه شما

   

قرآن مجيد را به زبان عربی بشنويد

   

جستجو در قران

   

آموزش رايگان رشته های مختلف

   

ترجمه دعای کميل را دانلود کنيد

   

قرآن، من شرمنده توام - نوشته دکتر شريعتی

   

قرآن مجيد، رابطه مستقيم خداوند با من و شما است. بيائيد با هم بسوی خداوند يکتا و بسوی اسلام برويم
اسلام واقعی، نه آنچه به نام اسلام عده ای دکاندار مذهبی عمريست بما نمايانده اند و مينمايانند
يک مسلمان تابع دستورات خداوند است، آنهائی که تابع دستورات مخلوقات خداوند هستند نام ديگری دارند

    

اجازه کشتن حتی يک انسان بيگناه در هيچ يک از کتاب های آسمانی به هيچ کس داده نشده.
افرادی که مردم بيگناه را ميکشند دنباله رو مذهب ابراهيم و اجراء کننده دستورات خداوند در قرآن مجيد نيستند و نبايد مسلمان (کسی که تابع دستورات خداوند است) خوانده شوند

اين دستور خداوند در سوره نساء است که حتی اگر شنيديم که افرادی آيات قرآن مجيد را انکار و يا مسخره ميکنند، عصبانيت خود را کنترول کنيم، به آنها پرخاش نکنيم،
خشومت نشان ندهيم، بسادگی آن محل را ترک کنيم، و به آن محل برگرديم وقتی در باره مورد ديگری صحبت ميکنند

خداوند در آيه 4:140 سوره نساء ميفرمايد
خدا در قرآن نازل كرده كه وقتی شنيديد كه آيات خدا مورد انكار و تمسخر قرار ميگيرد با آنها ننشينيد تا وارد سخنی غير از آن شوند
اگر با چنين افرادی بنشينيد شما هم مثل آنها خواهيد بود
ا

خداوند در آيات 44 و 45 و 47 و 5:49 سوره مائده ميفرمايد
" كسانی كه مطابق كتاب الهی (وحی آنچه خدا نازل كرده) حكم نكنند كافرند... ظالمند... فاسقند..."

خداوند در آيه 7:3 اعراف به يک يک ما ميفرمايد
از آنچه از خداوندتان بشما نازل شده پيروی كنيد و از اوليائی غير از آن پيروی نكنيد

و هنوز افرادی هستند که قرآن مجيد را که شامل يک يک دستورات خداوند است
  "ما در (اين) كتاب (در قرآن) چيزی را فروگذار نكرديم"
  آيه 38 سوره 6 - سوره انعام را
کنار گذاشته و به حرف افراد، به حرف يک عده دکاندار مذهبی گوش ميکنند و برای فهم دين و اسلام، کتاب های آنها را ميخوانند
اسم اين کار را شما چه ميگذاريد؟

بازگشت
www.eHolyQuran.com  |   Hassan Zamanzadeh   |    Los Angeles, California

© 1995 eHolyQuran. Copyright
All the materials in this site is protected by the copyright laws